Nagrody w dziedzinie kultury i sportu – ostateczny termin składania wniosków

11 Maja 2018, 7:00 -15:00

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach informuje, że co roku przyznawane są nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagroda w dziedzinie sportu może być przyznana związanym z Ziemią Myślenicką: zawodnikom, trenerom zasłużonym w osiąganiu wyników sportowych, o których mowa w ustawie o sporcie.

Nagroda w dziedzinie kultury może być przyznana: twórcom, artystom, zespołom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury oraz podmiotom, prowadzącym działalność kulturalną.

Wnioski powinny zawierać: dane kandydata lub dane podmiotu do nagrody – nazwisko i imię (nazwa), adres oraz informacje o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana; dane wnioskodawcy – nazwisko i imię (nazwa),adres oraz informacje kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail.

Należy uzasadnić całokształt działalności kandydata lub podmiotu i przedstawić jego osiągnięcia. Można również załączyć dodatkową dokumentację, potwierdzającą opisywaną działalność np. kopie zaświadczeń, dyplomów, medali, zdjęć i innych dokumentów.

Wnioski wraz z załącznikami należy kierować do 11.05.2018 r. na adres:
Starostwo Powiatowe w Myślenicach
Ul. M. Reja 13
32 - 400 Myślenice

O terminowości złożenia wniosku decyduje data wpływu dokumentów na dziennik podawczy, a nie data stempla pocztowego.

O przyznanych nagrodach oraz terminie ich uroczystego wręczenia nagrodzeni zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

Komentarze

Poinformuj o komentarzach