Siepraw: V sesja rady gminy

28 Marca 2019, 16:00 -18:00

V Sesja Rady Gminy Siepraw

Porządek obrad: 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu Nr IV.

Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siepraw na rok 2019.

Uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siepraw.

Uchwała w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych wynagrodzeń nauczycieli.

Uchwała w sprawie gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Sieprawska Karta Dużej Rodziny.

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Siepraw do składu osobowego Społecznej Rady Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
Wolne wnioski i zapytania ustne radnych.
Informacje Przewodniczącego Rady.
Zamknięcie obrad sesji.

 

Komentarze

Poinformuj o komentarzach