24 czerwca 15:00 - 18:00

Myślenice: XII sesja rady miejskiej - m.in. debata o stanie gminy oraz absolutorium dla burmistrza

  • 24 czerwca 15:00 - 18:00


Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X-tej sesji RM.
4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Myślenice przez Burmistrza Miasta i Gminy Jarosława Szlachetkę.
5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Myślenice za rok 2018.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
9. P r z e r w a.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2019 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.
16. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
17. Komunikaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie.

Komentarze