29 lipca 10:00 - 13:00

Pcim: IX sesja rady gminy

  • 29 lipca 10:00 - 13:00

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Pcim.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Pcim prowadzenia zadania publicznego związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowej – operatu wodnoprawnego przebudowy przepustu w drodze powiatowej K1923 w miejscowości Pcim uwzględniającej odprowadzenie wód opadowych  z drogi gminnej Pcim Mała Bania 540601K przez drogę powiatową K1923.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pcim przyjętej Uchwałą Nr III/27/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wolne wnioski i informacje.

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Pcim.

Zakończenie IX sesji Rady Gminy Pcim.

Komentarze