26 sierpnia 15:00 - 17:00

XIV sesja rady miejskiej w Myślenicach

  • 26 sierpnia 15:00 - 17:00

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XI-tej i XII-tej sesji RM.

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice z dnia 6 września 2018 roku.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 366/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach (Dz. Urzędowych Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 7947).

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Zmiany uchwały Nr 365/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego z 2017 r. po. 7946).

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.

9. P r z e r w a.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.

13. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.

14. Komunikaty.

15. Wolne wnioski.

16. Zakończenie.

Komentarze