2 października 16:00 - 18:00

XIII sesja rady miejskiej w Dobczycach

  • 2 października 16:00 - 18:00

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wręczenie Nagród Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej”.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w Dobczycach;
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce;
Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku komunalnym w miejscowości Kędzierzynka 119 (pow.17,2 m2).
Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku komunalnym w miejscowości Kędzierzynka 119 (pow.30,45 m2).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dobczyce a Gminą Raciechowice w przedmiocie powierzenia Gminie Dobczyce realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
Podjęcie uchwały zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
Wolne wnioski.
Zamknięcie sesji.

Komentarze