24 lutego 14:00 - 17:00

XV Sesja Rady Gminy Wiśniowa

  • 24 lutego 14:00 - 17:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 roku poz.506) - zwołuję XV sesję Rady Gminy Wiśniowa na dzień 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) godz. 1400 w sali obrad Urzędu Gminy Wiśniowa.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja z bieżącej pracy Wójta w szczególności z wykonywanych i realizowanych uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiśniowa za rok 2019.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lipnik.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Węglówka.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wiśniowa.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Wiśniowa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Wiśniowa prawa własności nieruchomości gruntowej nr 380/2 o pow. 0,0063 ha, położonej w Kobielniku gm. Wiśniowa.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Wiśniowa prawa własności nieruchomości gruntowej nr 4178 o pow. 0,0435 ha, położonej w Wierzbanowej gm. Wiśniowa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Wiśniowa prawa własności nieruchomości gruntowej nr 4179 o pow. 0,0223 ha położonej w Wierzbanowej gm. Wiśniowa.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie na uchwałę nr XVIII/175/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Wiśniowa.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji w zakresie zmiany przepisów prawa do podmiotu właściwego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyjęcie repatriantów.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2020.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniowa.

19. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

20. Zakończenie obrad sesji.

Komentarze