25 lutego 13:00 - 18:00

XXXI sesja rady powiatu myślenickiego

  • 25 lutego 13:00 - 18:00

W czwartek 25 lutego o godz. 13.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formie online.

Porządek  obrad  XXXI  sesji

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za rok 2020.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach za rok 2020.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za rok 2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Myślenickiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/180/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 maja 2012 r. w spawie ustanowienia Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach 32-400 Myślenice, ul. Źeromskiego 17.

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Bohaterów Monte Cassino w Lubniu, z siedzibą w Lubniu nr 20, 32-433 Lubień.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, 32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Lubień zadania publicznego polegającego na przygotowaniu dokumentacji dot. przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn – Glisne w miejscowości Tenczyn gmina Lubień na odcinku od km 0+450 -0+980, a następnie złożeniu wniosku do właściwego organu w celu uzyskania decyzji i zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021 Nr XXIX/229/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r.

16. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady za rok 2020.

17. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na rok 2021.

18. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.

19. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.

20. Wolne wnioski i oświadczenia.

21. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.

Zakończenie obrad XXXI sesji.

Komentarze