30 sierpnia 16:00 - 18:00

Sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach

  • 30 sierpnia 16:00 - 18:00

XLII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2021 r.  (poniedziałek) o godz. 16:00 w Sułkowickim Ośrodku Kultury, ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice. Będzie ją można śledzić online w tym miejscu

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.    

3. Przyjęcie protokołu obrad XLI nadzwyczajnej sesji.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i Komisji stałych za pierwsze półrocze 2021 r.

9. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

10. Informacja o bilansie skonsolidowanym Gminy Sułkowice sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 r.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:  

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2021 rok Nr XXXII/197/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2020 roku;

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XXXII/196/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2020 roku;

3) przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biertowicach;

4) przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biertowicach;

5) przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywaczce;

6) przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku;

7) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sułkowice do Klastra Energii pn. „Eko Energia – Klaster Energii Ziemi Myślenickiej”.

12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

13. Komunikaty i informacje.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Komentarze