1 września 13:00 - 16:00

Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

  • 1 września 13:00 - 16:00

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 1 września 2021 roku o godz.  1300 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach (sala konferencyjna).

Obrady można śledzić na żywo w tym miejscu

Porządek obrad:             

Otwarcie sesji.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

Sprawozdanie Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach z realizacji w II kwartale 2021 r. Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/177/08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.

Sprawozdanie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce  z realizacji w II kwartale 2021 r. Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/177/08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Burmistrza Gminy Dobczyce polegających na przystąpieniu do Klastra Energii pn. „Eko-Energia – Klaster Energii Ziemi Myślenickiej”.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/214/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli realizujących w ramach jednego stosunku pracy zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 964 na odcinku referencyjnym 150 od km 0+430,00 do km 0+684,00  w miejscowości Dziekanowice na czas przygotowania zadania inwestycyjnego do realizacji.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie inwestycyjne dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dobczyce na 2021 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.

Informacje radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach oraz wstępna informacja Burmistrza dotycząca złożonych interpelacji i zapytań.

Wolne wnioski.

Zamknięcie sesji.  

Komentarze