30 sierpnia 15:00 - 19:00

Sesja rady miejskiej w Myślenicach

  • 30 sierpnia 15:00 - 19:00

XXXIX sesja rady miejskiej w Myślenicach odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2021, godz. 15:00 w formie wideokonferencji. 

Transmisję na żywo można śledzić tutaj 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o podjętych działaniach w okresie między sesjami Rady Miejskiej.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia hejnału Miasta Myślenic.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 334/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013 r. wprowadzenia „Myślenickiej karty Rodzina 3+”.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myślenice.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Myślenice do Klastra Energii pn. „Eko-Energia – Klaster Energii Ziemi Myślenickiej” oraz współfinansowania jego działalności.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego załącznik do uchwały nr 320/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu.

12. P r z e r w a.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2021 – Uchwała Nr 270/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 roku.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr K1928 Myślenice-Wiśniowa od km 6+406 do km 7+593 i od km 8+136 do km 8+506 w miejscowości Trzemeśnia i Zasań, Gmina Myślenice.”

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizowaniu przez Województwo przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Kraków – Myślenice.

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 311/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 10 maja 2021r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.

20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Osieczany w jej granicach administracyjnych.

21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.

22. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.

23. Komunikaty.

24. Wolne wnioski.

25. Zakończenie.

Komentarze