27 września 15:00 - 18:00

Sesja rady miejskiej w Myślenicach

  • 27 września 15:00 - 18:00

Sesja rady miejskiej w Myślenicach odbędzie się w dniu 27 września o godz. 15:00 w formie wideokonferencji. Transmisję z obrad na bieżąco można śledzić w tym miejscu.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o podjętych działaniach w okresie między sesjami Rady Miejskiej.

5. Informacja Prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach na temat kondycji finansowej Zakładu.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rezolucji Rady Miejskiej w Myślenicach, adresowanej do Marszałka Województwa Małopolskiego, dotyczącej wprowadzenia zakazu montażu i eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie węgla dla obszaru administracyjnego Miasta Myślenice z wyłączeniem sołectwa Chełm.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Myślenice”.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania projektu organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2021 – Uchwała Nr 270/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 roku.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w zakresie opieszałości, braku podjęcia odpowiednich działań, opóźnienia realizacji przez Gminę działań wynikających z art.3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w zakresie wieloletnich zaniedbań dotyczących ochrony przeciwpożarowej Sołectwa Chełm.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w zakresie zaniedbań dotyczących mienia Gminy.

14. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.

15. Komunikaty.

16. Wolne wnioski.

17. Zakończenie.

Komentarze