30 października 17:00 - 21:00

Dobczyce: Sesja Rady Miejskiej

  • 30 października 17:00 - 21:00

LXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 30 października 2023 roku o godz. 17:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach (sala konferencyjna)

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Miejskiej.

3. Sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dobczycach o złożonych przez Radnych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok oraz informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok przez kierowników Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

5. Sprawozdanie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce z realizacji w III kwartale 2023r. Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach nr XX/177/08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.

6. Sprawozdanie Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce z realizacji w III kwartale 2023 r. Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach nr XX/177/08 z dnia 26.02.2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia "Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce".

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2023-2026.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/121/19 z dnia 27 listopada 2019r. Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej , dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Gminy Dobczyce.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce dla wyróżniających się uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Dobczyce oraz przyznania statuetki Orła Edukacji im. Marii Brożek.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.

13. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 795, 797, 798, 799, 800, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/526/2023 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lipca 2023r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr K1953 Brzączowice – Gorzków w km 3+877 – 4+110 w miejscowości Bieńkowice”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dobczyce na rok 2023 Nr LVII/464/2022 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2022 roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/465/2022 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobczyce.

18. Informacje radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach oraz wstępna informacja Burmistrza dotycząca złożonych interpelacji i zapytań.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie sesji.

Komentarze