26 października 15:00 - 18:00

Sułkowice: sesja Rady Miejskiej

  • 26 października 15:00 - 18:00

LXXXI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. o godz. 15:00 w Sali Samorządowej (budynek Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6)

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu obrad LXXX sesji.

4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych w 2023 roku.

7.    Informacja o stanie realizacji zadań  oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2021/2022.

8.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.

9.    Informacja Burmistrza Gminy Sułkowice na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne w 2023 roku.

10.    Interpelacje i zapytania Radnych. 

11.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:  

1)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2023 rok Nr LXVI/413/2022 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2022 roku;

2)    zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułkowice na lata 2023-2040 przyjętej uchwałą Nr LXVI/412/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.;

3)    zmiany nazwy Sułkowickiego Ośrodka Kultury oraz zmiany uchwały Nr XXXVII/287/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 sierpnia 2009 r.;

4)    podziału i nabycia części nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku, zajętej pod drogę;

5)     wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach Sp. z o.o., Biertowice 236, sieci kanalizacji sanitarnej o długości 7798,41 mb - Etap I, w miejscowości Krzywaczka i Biertowice;

6)     wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy bez przeprowadzenia przetargu na okres 10 lat, części nieruchomości położonej w Sułkowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 613/1, na której posadowiony jest garaż blaszany;

7)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy bez przeprowadzenia przetargu na okres 10 lat, części nieruchomości położonej w Sułkowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 187/1, na której posadowiony jest garaż murowany (stanowisko nr 1);

8)     wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy bez przeprowadzenia przetargu na okres 10 lat, części nieruchomości położonej w Sułkowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 187/1, na której posadowione są garaże blaszane (stanowiska nr: 3,5,7,8,9,10,11,12,15,16,17);

9)    przyznania Nagród Samorządowych Rady Miejskiej w Sułkowicach na rok 2023;

10)    wyboru ławników sądowych na kadencję 2024-2027.

12.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

13.    Komunikaty i informacje.

14.    Zamknięcie obrad sesji. 

Komentarze