27 listopada 9:00 - 15:00

Myślenice. Sesja rady miejskiej

  • 27 listopada 9:00 - 15:00

 LXXII Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się  27 listopada 2023 roku  / poniedziałek / o godzinie 9.00 w sali obrad budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z LXV-tej, LXVI-tej i LXVII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki o podjętych działaniach w okresie miedzy sesjami.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 177/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Myślenic.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Audytu Krajobrazowego Województwa Małopolskiego.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc Gminy w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego” dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Myślenice w/w formy pomocy .

11. P r z e r w a.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Myślenicach na lata 2024-2026.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Myślenice”.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony, lokalu o powierzchni 32,88 m2 znajdującego się w budynku wielolokalowym stanowiącym współwłasność Gminy Myślenice, położonym w Myślenicach – osiedle Tysiąclecia 1.

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony, lokalu o powierzchni 20,00 m2 usytuowanego na I piętrze budynku Rynek 27 w Myślenicach, stanowiącego własność Gminy Myślenice.

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony, lokalu o powierzchni 65,69 m2 usytuowanego na II piętrze budynku Rynek 27 w Myślenicach, stanowiącego własność Gminy Myślenice.

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony działki ewidencyjnej nr 492/11 położonej w Polance.

19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Myślenicach poprzez zmianę jego siedziby.

20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Myślenice ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

22. P r z e r w a.

23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika i kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Miasta i Gminy Myślenice, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2023 – Uchwała Nr 597/LIX/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2023 roku.

25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 598/LIX/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia

27 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.

28. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.

29. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.

30. Komunikaty.

31. Wolne wnioski.

32. Zakończenie.

Komentarze