5 lipca 13:00 - 16:00

Sesja Rady Powiatu Myślenickiego

  • 5 lipca 13:00 - 16:00

W piątek 5 lipca o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się IV sesja Rady Powiatu Myślenickiego.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2024 Nr LXVII/575/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2023 r. (druk nr 28).

Podjęcie uchwały sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/602/2024 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 lutego 2024 r. dotyczącej powierzenia Gminie Siepraw prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy ścieżek pieszo - rowerowych w ciągu dróg powiatowych Nr 1947K i Nr 1951K w Sieprawiu (druk nr 29).

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/553/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 07 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myślenicki (druk nr 30).

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Powiatu w Myślenicach Nr XXXV/211/2001 z dnia 07 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek i ich rozmiaru nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Myślenicki, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (druk nr 31).

Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.

Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.

Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.

Wolne wnioski i oświadczenia.

Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.

Zakończenie obrad IV sesji.

Link do transmisji: https://myslenicki.sesja.pl/

Komentarze